Alapszabály

A L A P S Z A B Á L Y
Magyar Országos Állatorvos Egyesület Baromfi-egészségügyi Társasága
2011.

TARTALOM:

I. PREAMBULUM
II. A TÁRSASÁG ADATA
IIII. A TÁRSASÁG CÉLJAI
IV. A TÁRSASÁG JOGKÉPESSÉGE
V. A TÁRSASÁG TAGSÁGA
VI. A TÁRSASÁG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE
VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA
IX. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE
X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Magyar Országos Állatorvos EgyesületBaromfi-egészségügyi Társasága

I. PREAMBULUM

Az Országgyűlés az egyesülési szabadság érvényesülése érdekében – összhangban az Alkotmány, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának rendelkezéseivel – az 1989. január 11-i ülésén elfogadta az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényt, megnyitva ezáltal a magán-, illetve jogi személyek, valamint azok jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei előtt a lehetőséget, hogy az általuk létrehozni kívánt társadalmi szervezetek keretében összehangoltan gyakorolják alapítói szándékuk szerinti tevékenységüket. Ezen alkotmányos lehetőséggel élve, a jelen alapszabállyal létrejövő Társaság alapítói érdekeik hatékony érvényesítése és tevékenységük egységes elvek mentén történő kifejtése, valamint az alábbiakban megjelölt célok elérése érdekében és feltételek között kívánják társadalmi-szakmai tevékenységüket kifejteni:

II. A TÁRSASÁG ADATAI

1. A Társaság neve: Magyar Országos Állatorvos Egyesület Baromfi-egészségügyi Társasága
2. A Társaság neve angol nyelven: Hungarian Veterinary Poultry Association
3. A Társaság székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 21.
4. A Társaság működési területe: Magyar Köztársaság
5. A Társaság magát az 1959-ben alakult Baromfi-egészségügyi Szakcsoport, (1959-1961) majd a Magyar Állatorvosok Társasága Baromfi-egészségügyi Szakosztálya (1961-1990) utódjának tekinti.
6. A Társaság ellátja a World Veterinary Poultry Association (W.V.P.A.; Baromfi-egészségügyi Állatorvosok Világszövetsége) magyar nemzeti bizottsága funkcióit.
7. A Társaság hivatalos nyelve a magyar.

III. A TÁRSASÁG CÉLJAI

1. A Magyar Országos Állatorvos Egyesület tagszervezeteként a Társaság azonosul azokkal a célokkal, amelyeket a Magyar Országos Állatorvos Egyesület alapszabálya 2. §-ában megjelöl. A fentieket meghaladóan a Társaság céljait az alábbi speciális célokkal egészíti ki:

– a Baromfi-egészségügyi Szakcsoport és a Magyar Állatorvosok Társasága Baromfi-egészségügyi Szakosztálya hagyományainak ápo¬lásával és folytatásával segíti a baromfiállományok egészségügyével foglalkozókat feladataik minél jobb ellátásában;

– rendszeres szakmai országos rendezvényeken ismerteti és megvitatja a hazai és külföldi kutatások újabb eredményeit, megjelöli ezek hazai alkalmazásának lehetőségeit;

– minél sürgősebben igyekszik reagálni a gyakorlatban fel¬merülő állategészségügyi problémákra, elemzi azok okát, s javaslatot tesz azok leküzdésére, megoldására;

– az időszerű baromfi-egészségügyi problémák megoldására tett javaslatait megküldi az arra illetékes állami szerveknek, testületeknek, gazdasági egyesüléseknek;

– szakmai álláspontot alakít ki azokban a kérdésekben, ame¬lyeket állami szervek, testületek, gazdasági egyesülések kérnek a Társaságtól;

– az egyetemi posztgraduális és szakállatorvos kép¬zésben rendszeresen részt kíván venni, s ezek szervezeti és szakmai kérdéseire javaslatokat tesz; a képzésre felkérésre előadókat biztosít, gyakorlati bemutatókat szervez; az arra illetékesekkel tisztázza, hogy a Társaság milyen szakmai rendezvényei számíthatók be a tu¬dományos továbbképzésbe.

2. A Társaság céljai megvalósítását a hazai együttműködések szé¬lesítésével, elmélyítésével is segíteni kívánja. Ennek megfelelően kö¬zös rendezvényekre törekszik a baromfi-egészségügyet is érintő állatorvosi, állattenyésztési és más szakterületek képviselőivel.

3. A Társaság céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a Társaság eredményes működését és céljainak megvalósítását. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük anyagi támogatást nem fogad el. A Társaság ugyanakkor szorosan együttműködni kíván a Baromfi-egészségügyi Állatorvosok Világszövetségével (World Veterinary Poultry Association), és arra törekszik, hogy a Társaság minél több tagja egyben tagja legyen a Világszövetségnek is. Az európai, különösen pedig a hazánkkal szomszédos országoknak a Társaságnak megfeleltethető szervezeteivel való rendszeres együttműködésére is nagy súlyt kíván helyezni. Minél több közös rendezvénnyel, külföldi előadók meghívásával jelentősen segíteni kívánja az európai integrációt.

4. A Társaságnak kiadványai lehetnek, ilyenek kiadására tár¬sulhat is. A vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával szakértői javaslatokat tehet, valamint kutatásokat kezdeményezhet, szervezhet.

5. A Társaság alapvetően non-profit tevékenységet végez. A céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében ugyanakkor a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

IV. A TÁRSASÁG JOGKÉPESSÉGE

1. A Társaság önálló jogi személy, amelyet a Társaság elnöke, illetve titkára képvisel. Az elnök önállóan, a titkár pedig az elnök akadályoztatása esetén vagy az elnök meghatalmazása alapján jogosult a Társaság önálló képviseletére.

2. A Társaság bankszámlája felett az elnök jogosult (önállóan) rendelkezni.

3. Az elnök egyes konkrét ügyekben (eseti jelleggel) meghatalmazást adhat a képviselet ellátására az elnökség más tagjának is.

4. A Társaság a nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé.

V. A TÁRSASÁG TAGSÁGA

1. A Társaság nyilvántartott tagsággal rendelkezik. A Társaságnak rendes és tiszteletbeli tagjai vannak.

A Társaságnak rendes tagja lehet – állampolgárságtól függetlenül – bármely felsőfokú végzettségű, magyar nyelven beszélő állatorvos vagy a baromfi-egészségügy iránt érdeklődő más szakember, aki elfogadja a Társaság alapszabályát, írásbeli belépési nyilatkozatban vállalja tevékeny részvételét a Társaság működésében, nyilatkozik a tagdíj megfizetésének szándékáról és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

A tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. Az elnökség a tagfelvételről az erre vonatkozó írásbeli kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül határoz. Az elnökség ezen tárgykörben hozott határozatával szemben – a határozatról való tudomásszerzéstől számított 15 (tizenöt) napon belül – fellebbezéssel lehet élni a Társaság közgyűlése felé.

A Társaságnak tiszteletbeli tagja lehet az a magyar vagy külföldi szakember, akit a baromfi-egészségügy terén végzett tudományos vagy gyakorlati tevékenysége alapján a közgyűlés tiszteletbeli tagnak megválaszt, ha az érintett személy a megválasztást írásbeli nyilatkozatban elfogadja.

A Társaság a tagjairól nyilvántartást vezet.

A Társaság ügyintéző és képviseleti szervének tagja lehet bármely tag, aki a jogszabály (különösen az 1989. évi II. törvény 8. §-a) által e körben előírt feltételeknek megfelel, s akire nézve az ilyen jellegű tevékenység gyakorlásával kapcsolatos kizáró körülmény nem áll fenn.

2. A Társaságba való belépés és a Társaságból való kilépés önkéntes. A tagság felvétellel keletkezik, és az alábbiak szerint szűnik meg:

– kilépéssel,
– törléssel (kizárással),
– a halál tényével, a tag jogutód nélküli megszűnésével.

a) Kilépés:

A tag jogosult tagsági jogviszonyát a Társaságból történő kilépéssel egyoldalúan megszüntetni. A Társaságból történő kilépés esetén a tag a kilépési szándékát a Társaság elnöke felé köteles írásban bejelenteni. Az elnök köteles az ez irányú bejelentés kézhezvételét követően a kilépés tényéről haladéktalanul értesíteni a Társaság elnökségét, illetőleg köteles ezzel egyidejűleg gondoskodni a tag nyilvántartásból történő törléséről.

b) Törlés (kizárás):

A Társaságból az elnökség határozatával kizárható az a tag, akinél az alábbi feltételek valamelyike megvalósul:

– tagdíjfizetési kötelezettségének 12 hónapot meghaladó tartozás tekintetében az elnökség erre irányuló írásbeli felszólítása ellenére 8 napon belül nem tesz eleget,
– a Társaság munkájában való részvételt ismétlődően megtagadja,
– a Társaság céljaival ellentétes tevékenységet végez,
– a Társaságot nyilvánosan lejáratja, negatív színben tünteti fel.

A tag kizárására vonatkozó határozat meghozatalára az elnök kezdeményezése alapján a Társaság elnöksége jogosult. Az elnökség köteles a tagot a kizárásra irányuló eljárás megindításáról írásban haladéktalanul értesíteni. A kizárási eljárás során az elnökség köteles az eljárással érintett tag részére megfelelő lehetőséget biztosítani a védekezésre.

A kizárásra irányuló eljárásban meghozott határozatát az elnökség köteles az érintett taggal – a határozat kézbesítésével – közölni. A tag kizárására vonatkozó határozatában az elnökség köteles a tagot a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni.

A kizárásra vonatkozó határozattal szemben az érintett tag a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Társaság közgyűlése felé. A közgyűlés által meghozott másodfokú határozat felülvizsgálatát – a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül – a Társaság székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság előtt lehet kezdeményezni. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban – indokolt esetben – a végrehajtást felfüggesztheti.

A kizárás időtartama első alkalommal 2 (kettő) év, ismételt kizárás esetén pedig – az elnökség belátása szerint – akár végleges jellegű is lehet. A kizárás fegyelmi büntetés időtartamát, valamint a fegyelmi büntetés letöltésének kezdő és utolsó napját a fegyelmi határozat rendelkező részében – naptári dátum szerint – kell meghatározni. A kizárt tag kizárólag a fegyelmi büntetés letöltését követően kérelmezheti újra tagként történő felvételét a Társaság elnökségénél.

c) Elhalálozás, a tag jogutód nélküli megszűnése:

A tag tagsági jogviszonya a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésének bekövetkeztével megszűnik. A tagsági jogviszony elhalálozással, illetve a tag jogutód nélküli megszűnésével történő megszűnésének tényéről a Társaság elnöke köteles az elnökséget haladéktalanul értesíteni. Az értesítést követően az elnök köteles a tagsági jogviszony megszűnését a tagok nyilvántartásában haladéktalanul átvezetni és az elhalálozott, illetve jogutód nélkül megszűnt tagot a tagi nyilvántartásból törölni.

VI. A TÁRSASÁG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Társaság rendes tagjának jogai:

– részt vehet a Társaság közgyűlésén, az elnökség tagjainak és a Társaság tisztségviselőinek megválasztásában, továbbá a határozatok meghozatalában;

– szavazati joggal rendelkezik;

– tisztségre választható;

– véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Társaságot érintő bármely kérdésben;

– írásban felvilágosítást kérhet a Társaság tevékenységéről, amelyre a Társaság elnöke vagy elnöksége 30 (harminc) napon belül köteles írásban válaszolni;

– részesülhet a Társaság által nyújtott kedvezményekben, szolgáltatásokban;

– betekinthet a Társaság nyilvántartásaiba;

– a Társaság valamely törvénysértő határozatát – a közgyűlés elé terjesztett fellebbezés közgyűlés általi elbírálásáról való tudomásszerzést követő 30 napon belül – a Társaság székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) bíróság előtt megtámadhatja;

A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban – indokolt esetben – a határozat végrehajtását felfüggesztheti;

– Jogi személy és annak jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete tag képviseletére a jogi személy törvényes képviselője jogosult. A közgyűlésen minden tagot egy szavazat illet meg. A jogi személy tag szavazati jogát a jogi személy legfőbb szervének határozata alapján jogosult gyakorolni.

2. A Társaság rendes tagjának kötelezettségei:

– az alapszabály betartása, a vezető szervek határozatainak végrehajtása;

– a Társaság tevékenységében való tevékeny részvétel;

– a tagsági díj fizetése, a társasági vagyon megóvása;

– szakmai munkájával és magatartásával a Társaság működésének segí¬tése, elismertségének növelése.

A tag az éves tagdíjat köteles legkésőbb a tárgyév január 31. napjáig a Társaság bankszámlájára történő átutalással vagy a Társaság pénztárába történő befizetéssel megfizetni. Az éves tagdíj mértékét – az elnökség javaslata alapján – a Társaság közgyűlése állapítja meg.

3. A Társaság tiszteletbeli tagjának jogai:

A Társaság tiszteletbeli tagjai részt vehetnek a Társaság rendezvényein, beleértve a közgyűlést is, tanácskozási joguk van, de a szavazásban nem vesznek részt.

A Társaság közgyűlése tiszteletbeli elnököt is választhat, aki – tanácskozási joggal – meghívást kap a Társaság rendezvényeire, beleértve a közgyűlést és az elnökségi üléseket is.

VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. A Társaság szervei:

– közgyűlés,
– elnökség,
– egyéb (eseti) bizottságok.

A) Közgyűlés:

– A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége.

– A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Ezen kívül kötelező a közgyűlés összehívása az elnökség vagy a tagok egyharmadának – az ok és a cél megjelölésével történő – írásbeli javaslatára, vagy ha a bíróság azt elrendeli.

– A közgyűlést írásban kell összehívni. A közgyűlés összehívása az elnök feladata. A meghívóban közölni kell a közgyűlés időpontját, helyét, a napirendi pontokat, valamint a döntéshez szükséges adatokat. A közgyűlési meghívót a közgyűlés időpontját megelőzően legalább 10 nappal kézbesíteni kell az érintettek számára. A közgyűlési meghívóban közölni kell a megismételt közgyűlés időpontját és feltételeit, így különösen annak helyét, napirendjét, határozatképességének feltételeit, ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem lenne határozatképes.

– A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 50%-a + 1 tag jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott (megismételt) közgyűlés a másodszori összehívás során az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, amennyiben erre a jogkövetkezményre a tagokat figyelmeztették az eredeti vagy a megismételt közgyűlés meghívójában.

– A közgyűlés üléseit az elnök, akadályoztatása esetén pedig a titkár vezeti. Az elnök a közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és két, a közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. A közgyűlés jegyzőkönyvei nem selejtezhetőek. A közgyűlés határozatait a Társaság hivatalos internetes honlapján közzé kell tenni.

– A közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok adatvédelmi szempontokra hivatkozással vagy a személyhez fűződő jogok védelme érdekében szótöbbséggel hozott határozattal kizárhatják a nyilvánosságot.

– Az elnök a közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

– A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A közgyűlés határozatait főszabály szerint nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Ugyanakkor bármely tag indítványára bármely kérdésben titkos szavazás rendelhető el. A titkos szavazás elrendeléséről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

– Kétharmados többség szükséges a Társaság megalakulásának, egyesülésének és feloszlásának kimondásához, valamint az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához.

– A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül egyik sem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese ez esetben a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
A Társaság tisztségviselőinek megválasztása céljából háromévente ún. tisztújító közgyűlést kell összehívni. A közgyűlés ez esetben is a fentebb rögzített szabályok szerint hoz határozatot a tisztségviselők megválasztásáról.

A tisztségviselők megválasztása során kizárólag az elnökség által készített jelölőlistán szereplő jelöltekre adható le szavazat. A Társaság elnöksége a tisztújító közgyűlés időpontját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően összeállítja a jelölőlistát. A jelölőlistára a Társaság azon rendes tagjai kerülhetnek fel, akiket a Társaság tagjai közül legalább 3 (három) személy írásban jelöltként ajánl – a jelölőlista összeállításának fentebb megjelölt időpontjáig – az elnökség felé.

A tisztségviselő közgyűlés általi visszahívására akkor kerülhet sor, ha az érintett tisztségviselő:

– feladatát legalább 2 (kettő) hónapon át egyáltalán nem vagy nem megfelelően látja el,
– nem tesz eleget vállalt tisztségéből eredő kötelezettségeinek, illetve azokat vétkesen megszegi,
– tevékenységével veszélyezteti a Társaság működését,
– tisztségére méltatlanná válik.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések:

– a Társaság megalakulásának, feloszlásának, valamint más egyesülettel való egyesülésének kimondása;

– az alapszabály megállapítása és módosítása;

– a tisztségviselők megválasztása, beszámoltatása és visszahívása;

– a tiszteletbeli tagok és a tiszteletbeli elnök megválasztása és visszahívása;

– a WVPA összekötő titkár személyének megválasztása és visszahívása;

– a Társaság működési irányának jóváhagyása vagy annak megváltoztatása;

– az elnökség éves beszámolójának elfogadása, az éves költségvetés meghatározása;

– a Társaságon belül szekciók létrehozása, illetőleg azok megszüntetése;

– a Társaság által adományozható elismerés (kitüntetés) alapítása, az adományozás feltételeinek megállapítása és az elismerés (kitüntetés) odaítélése;

– alapítvány létrehozása;

– a tagsági díj mértékének megállapítása;

– a döntések meghozatala minden kérdésben, amelyet az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

B) Elnökség:

Az elnökség a Társaság ügyintéző és képviseleti szerve. Létszáma 12 (tizenkettő) fő.

Az elnökséget a közgyűlés választja meg a Társaság rendes tagjai sorából, 3 (három) éves időtartamra. Amennyiben az elnökség bármely tagjának tisztsége a fenti határozott idő lejártát megelőzően bármely okból megszűnne, a közgyűlés köteles legkésőbb 60 (hatvan) napon belül a helyére új tisztségviselőt választani. Az újonnan megválasztott tisztségviselő jogviszonya ez esetben – időtartamát tekintve – az elnökség többi tagjának jogviszonyához igazodik.

Az elnökség tagjai közül választja meg a Társaság elnökét és titkárát. Ezen tisztségeket ugyanazon személy maximálisan két ciklusban töltheti be.

Az elnökség tagjai:

– részt vesznek a Társaság feladatainak meghatározásában és megvalósításában.

– részt vesznek a határozatok előkészítésében és meghozatalában, valamint azok végrehajtásának ellenőrzésében.

– felelősek a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményüket kifejezetten fenntartották, és azt maradandóan kinyilvánították.

Az elnökség feladata, hatásköre:

– a Társaság tevékenységének irányítása;

– a közgyűlés előkészítése;

– a Társaság éves tervének és költségvetésének kidolgozása;

– a Társaság eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése;

– a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárások lefolytatása;

– A közgyűlések közötti időszakban az elnökség ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

A Társaság elnöksége évente legalább két alkalommal ülésezik. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza. Az elnökség akkor határozatképes, ha annak ülésén az elnökség tagjainak többsége jelen van.
A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott elnökségi ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az elnökség tagjainak többsége jelen van. Az elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg. Az elnökségi ülésekre meg kell hívni a tiszteletbeli elnököt és a WVPA összekötő titkárt, akik az elnökség ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.
Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint két, az elnökség által megválasztott elnökségi tag hitelesít. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvei nem selejtezhetőek. Az elnökség határozatait a Társaság hivatalos internetes honlapján közzé kell tenni.

A Társaság elnöke sürgős esetben rendkívüli elnökségi ülést hívhat össze. Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni abban az esetben is, ha azt az elnökségi tagok legalább fele írásban kéri, pontosan meghatározva a rendkívüli ülés összehívásának indokát. A rendkívüli ülést az írásbeli bejelentéstől számított tizenöt napon belüli időpontra kell összehívni.

Az elnökségi ülésre előadóként – tanácskozási joggal – bárki meghívható, akinek a vitában, illetőleg a döntés-előkészítő munkában való részvétele az elnökség tájékoztatása szempontjából jelentőséggel bír vagy bírhat.

C) Egyéb (eseti) bizottságok:

Az elnökség a Társaság eredményes működése érdekében (eseti jelleggel) más bizottságokat is létrehozhat. Ez esetben az egyes eseti bizottságok működésének feltételeit az elnökség határozza meg.

2. A Társaság tisztségviselői:

– elnök,
– elnökségi tagok,
– titkár,
– WVPA összekötő titkár.

A) A Társaság elnöke:
A Társaság elnökét az elnökség választja tagjai közül, 3 (három) éves időtartamra. Az elnök tevékenységével a közgyűlésnek felelős.

Az elnök a Társaság alapszabálya, a közgyűlés határozatai, valamint az irányadó hatályos jogszabályok alapján és azoknak megfelelően, egyéni felelőséggel végzi tevékenységét. A feladatai ellátása során tudomására jutott adatokat, információkat és esetleges üzleti titkokat bizalmasan köteles kezelni.

Az elnök feladata és hatásköre:

– a Társaság törvényes képviseletének ellátása;

– a Társaság tevékenységének és gazdálkodásának irányítása és ellenőrzése, utalványozási jog gyakorlása;

– az elnökség munkájának vezetése és irányítása, az elnökség üléseinek levezetése;

– a közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;

– a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

– minden olyan feladat ellátása, amelyet a közgyűlés, az elnökség vagy jogszabály a hatáskörébe utal.

B) A Társaság elnökségi tagjai:

A Társaság elnökségi tagjait 3 (három) éves időtartamra a közgyűlés választja. Az elnökség tagjai tevékenységükkel a közgyűlésnek felelősek.

A Társaság elnökségi tagjai a Társaság mindenkor hatályos alapszabályában foglaltaknak megfelelően részt vesznek a Társaság elnökségének tevékenységében.

C) A Társaság titkára:

A Társaság titkárát az elnökség választja tagjai közül, 3 (három) éves időtartamra. A titkár tevékenységével a közgyűlésnek felelős.

A titkár az elnök akadályoztatása vagy meghatalmazása esetén jogosult az elnök jogkörében és a Társaság törvényes képviseletében eljárni. A titkár az elnök utasításai szerint irányítja, illetve ellátja továbbá a Társaság adminisztrációs feladatait, vezeti a Társaság nyilvántartásait, segíti a Társaság működését.

D) A Társaság WVPA összekötő titkára (correspondence secretary):

A Társaság WVPA összekötő titkárát 3 (három) éves időtartamra a közgyűlés választja, aki tevékenységével a közgyűlésnek felelős.

A Társaság WVPA összekötő titkára ellátja a Társaság és a Baromfi-egészségügyi Állatorvosok Világszövetsége (World Veterinary Poultry Association) közötti hivatalos kapcsolat fenntartásával összefüggő feladatokat.

VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

1. A Társaság éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az elnökség fogad el. A Társaság gazdálkodásáról az elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a közgyűlés elé terjeszt.

2. A Társaság céljai megvalósítása és a gazdasági feltételek biztosítása érdekében gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat. A Társaság a vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

3. A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok csak a tagdíjat kötelesek megfizetni. A Társaság tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

4. A Társaság pénzeszközeit számlán kezeli. A bankszámla felett az elnök önállóan jogosult rendelkezni.

5. A Társaság bevételei:

– tagsági díj;

– jogi és természetes személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek anyagi támogatása;

– gazdálkodási tevékenység bevétele.

IX. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

1. A Társaság megszűnik a feloszlásnak, illetve más társadalmi szervezettel történő egyesülésnek a közgyűlés által történő kimondásával, illetve a bíróság által történő feloszlatással vagy a megszűnés bíróság általi megállapításával.

2. A Társaság megszűnése esetén vagyonának további sorsáról a megszűnést kimondó közgyűlésen kell határozatot hozni. A Társaság megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – a Társaság vagyonát tagjai között kell felosztani. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata. A felszámolói feladatokat ez esetben a Társaság volt ügyintéző szerve (az elnökség) látja el.

3. Ha a Társaság feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt eltérő rendelkezés, vagyona az MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézetet illeti meg. A vagyont a baromfi-egészségüggyel eredményesen foglalkozó 35 éven aluli oktatók, kutatók támogatására kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A Társaság működéséről – a közgyűlés megállapításai, határozatai figyelembe vételével – a Magyar Állatorvosok Lapjában rend¬szeresen tájékoztatja a magyar állatorvosokat, s a World Veterinary Poultry Association lapjában a nemzetközi köz¬véleményt.

2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

3. A Társaság jelen alapszabályát a 2011. ……………….. napján megtartott megismételt alakuló közgyűlés fogadta el.

a Társaság elnöke